Η πελματιαία απονεύρωση είναι μια παχιά ινώδης συνδετική ταινία η όποια ξεκινά απο το φύμα της πτέρνας. Εμφανίζει τρεις δέσμες έσω, έξω και κεντρική.